(A x B x C) cm ขนาดเป็นเซ็นติเมตร
หมายเหตุ
ราคานี้เฉพาะเขตุนครหลวงเวียงจันทน์ 5 เมืองคือ เมืองจันทบุรี เมืองศรีโคตรบอง เมืองหาดทรายฟอง เมืองไซเสดถา เมืองศรีสัตตนาค
นอกเขตพื้นที่การบริการคิดตามน้ำหนัก คลิกที่ ตัวแทนแขวง
ในนครหลวงเวียงจันทน์ กรณีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 25 บาท
กรณีสินค้ากรณีพัสดุหรือสินค้าที่นำส่งไม่สามารถบรรจุลงกล่องได้ หรือเป็นจำนวนมาก เช่น กระสอบ เหมาคัน หรืออื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่